Svet šole OŠ F. S. Finžgarja Lesce (mandatno obdobje 2016-2020)

Svet šole sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki zaposlenih v šoli in predstavniki staršev.

Svet šole ima 11 članov, od katerih ima:
– ustanovitelj tri predstavnike: Božena Kolman Finžgar, Janez Zupan in Minka Justin,
– delavci šole pet predstavnikov: Barbara Pfajfar, Tanja Mencinger, Peter Kolman, Doris Lapanja in Nevenka Gorjanc,
– starši tri predstavnike: Urša Klobučar, Peter Kavčič in Mitja Klemenc.
Predsednik sveta šole je Peter Kolman, njegov namestnik je Peter Kavčič.

Mandat članov sveta traja štiri leta. Člani so lahko izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Kandidiranje za člane sveta se začne najmanj šestdeset dni pred potekom mandata dosedanjim članom. Delavci šole izvolijo svoje predstavnike na volitvah s tajnim glasovanjem.

Svet šole:
– imenuje in razrešuje ravnatelja šole,
– sprejema pravila šole v soglasju z ustanoviteljem,
– sprejema program razvoja šole,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma o izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učencev,
– daje ustanovitelju in ravnatelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– določa in voli izvršilne organe šole,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev,skupnost učencev, ustanovitelj,
– opravlja druge naloge določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Svet na svojih sejah odloča z večino vseh članov. Svet o predlogu sklepov glasuje praviloma javno, če se za tajno glasovanje ne odloči.